Vilkår og betingelser

Mellom deg og Minebilder.no/Repix AS, Org.nr.: 921 178 239, heretter kalt ”Selger”
Såfremt ikke annet er uttrykkelig og skriftligt avtalt, gjelder følgende salgs- og leveringsbetingelser mellom deg som forbruker og Selger.

Selger er:
Minebilder.no
Repix AS
Skrøppavegen 2
6827 Breim
Org.nr.: 921 178 239


Henvendelser til Selger kan skje via e-mail til support@minebilder.no og telefonisk på telefonnummer +47 55 60 80 35

1. Tilbud og aksept

Avtalen mellom deg og Selger er først bindende når Selger har akseptert bestillingen din og du har mottatt en ordrebekreftelse. Selger er inntil da berettiget å annullere din ordre. Du vil bli underrettet såfremt dette skjer.

Du avgir bestilling ved å sende inn digitale bilder og angi hvilke varer du ønsker produsert.

Heretter avgir du bestillingen din.

Når bestillingen har blitt akseptert mottar du en ordrebekreftelse, og avtalen anses heretter for å være inngått.

Du skal være oppmerksom på at du selv er ansvarlig for formatet og kvaliteten av det innsendte, og for at dette passer i størrelse og kvalitet til det valgte produkt.

2. Angrerett

Ingen angrerett på produkter som er tilvirkningskjøp/spesialprodusert for kunde. Produkter som ikke er spesialprodusert for kunder er det 14 dager angrerett.

Når Selger har mottatt bestillingen din og du har mottatt en ordrebekreftelse, begynner produksjonen av ordren din.

Da din ordre blir produsert på bakgrunn av spesifikasjonene dine og produseres spesifikt til deg, er det ingen angrerett eller avbestillingsrett på ordren din.

All kontakt vedrørende angrerett bes rettet skriftlig til:
post@minebilder.no

3. Markedsføring

Du samtykker til at Selger og Minebilder.no/Repix AS kan sende markedsføringsmateriale i form av nyhetsbrev samt markedsføring av egne tilsvarende produkter via elektronisk post til din opplyste elektroniske postadresse.

Du kan til enhver tid tilbakekalle dette samtykket, akkurat som du i forbindelse med avgivelsen av din e-mailadresse har mulighet for å frabe deg å motta markedsføringsmateriale.

Markedsføring skjer i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende markedsføringslov.

4. Priser

Leveringen av varene skjer til de på tidspunktet for kontraktinngåelsen gjeldende priser i norske kroner, som er anført på Selgers hjemmeside.

Prisen inkluderer fremkalling og behandling av digitale filformater som avtalt samt avgifter, herunder merverdiavgift og tillagt frakt- og leveringskostnader.

Du kan finne de aktuelle prisene her:
https://minebilder.no/kundeservice/priser

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre), samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen selges uten tillegg av merverdiavgift. Det tas forbehold for særlige betingelser for forsendelse til Svalbard og Jan Mayen med eventuell forhøyelse av fraktomkostninger.

5. Betaling

Du skal ved bestillingen angi om du ønsker å betale direkte med betalingskort, Vipps eller via Klarna.

Aktive utsjekker på siden er Wordline/Bambora eller Klarna

Hvis du ønsker å betale via Klarna, vil Klarna sende betalingsinformasjonen til deg via e-mail eller vanlig post. Fakturaen anses for å være betalt når beløpet er betalt til Klarna.

Alle tranaksjoner blir belastet direkte for øyeblikket av transaksjonen.

Salg på kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

Ved ordreavgivelse foretar Selger kontroll av ordregivers dekning på den angitte konto.

Ved bruk av kredittkort og Vipps trekker Selger kjøpssummen når ordren er produsert og skal sendes.

6. Levering og forsendelse

Leveringen av ordren skjer i henhold til de på websiden fastlagte bestemmelser, priser og former, med mindre du og selger har avtalt annet.

Det er du som er ansvarlig for at ‘din profil’ er oppdatert og korrekt. Adresseendring skal meldes/endres omgående og FØR en ny bestilling bekreftes. Dette for å være sikker på at leveringen skjer til korrekt adresse. Har du glemt å endre dette før en bestilling foretas må du selv bære kostnaden med ekstra portoutgifter.

Levering skjer gjennom Posten Norge som enten Pakke i postkassen, Servicepakke eller Bedriftspakke. Vi leverer i hele Norge.

Produksjonstid vil normalt sett variere fra 3-7 virkedager alt etter hvilke produkter som blir bestilt. Postgang er normalt sett 2-3 virkedager.

Dersom noe skades eller blir borte under levering, er det avsenderen av forsendelsen som har ansvaret for å reklamere til Posten. Forsendelse med bestilte produkter som ikke hentes på posten, blir returnert til Minebilder.no/Repix AS. Etter en måned makuleres varen.

7. Reklamasjonsrett ved mangler og forsinkelse

I overensstemmelse med forbrukerkjøpslovens regler i kapittel 6 har du som forbruker 24 måneders reklamasjonsrett over mangler.

Såfremt du vil påberope deg en mangel, skal du gi Selger beskjed herom innen rimelig tid etter at du har oppdaget manglen. I motsatt fall mister du retten til å påberope deg manglen. Beskjed gitt innen to måneder etter at du har oppdaget manglen, er alltid rettidig.

Er reklamasjonen berettiget, refunderes dine (rimelige) fraktkostnader. Varen skal alltid sendes tilbake i forsvarlig emballasje, og husk å få en kvittering for sendingen, så fraktkostnadene kan tilbakebetales.

Du skal være oppmerksom på at du selv er ansvarlig for formatet og kvaliteten av de innsendte bildene. Hvis bildene ikke kommer tilbake i den ønskede størrelse, f.eks. 10×15, men i stedet i 10×13 eller 10×18 og dette skyldes formatet bildet er tatt i, vil det ikke være å anse som en mangel, akkurat som det ikke skjer noen forbedring av bildene på laboratoriet. Hvis bildet er i dårlig oppløsning, vil fremkalling og forstørrelser ikke endre på dette og den ferdige varen vil derfor ikke fremstå bedre enn råvaren, dvs. kvaliteten av det innsendte materiale tillater.

Du har som forbruker rett til å heve kjøpet, hvis din ordre blir vesentlig forsinket, og du ikke aksepterer et nytt leveringstidpunkt.

All kontakt vedrørende reklamasjon overfor Selger bes rettet skriftlig til:
post@minebilder.no

8. Tilbakebetaling

Hvis du hever kjøpet som følge av forsinkelse, betaler vi hele beløpet inkl. frakt tilbake innen 14 dager fra vi har mottatt henvendelsen.

I tilfelle av reklamasjon vil du bli refundert returfrakten innen 14 dager fra vi mottar din vare.

9. Videregivelse av personopplysninger

Selger gjør til sin fototjeneste bruk av infrastrukturen og programvaren hos:

Minebilder.no
Repix AS
Skrøppavegen 2
6827 Breim
Org.nr.: 921 178 239


Til bruk for ordrebehandlingen videregis kun de person- og bildedataene til ovennevnte parter, som er nødvendige for ordrebehandlingen og evt. etterfølgende service og kommunikasjon.

De personopplysningene vi samler inn og behandler omfatter navnet ditt, e-mailadressen din, privatadressen din, telefonnummeret ditt og lignende identifikasjonsopplysninger.

Selger tilstreber til enhver tid å beskytte kundenes personopplysninger og behandle disse i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Du har rett til å få innsikt i personopplysningene som vi behandler om deg – dog med visse lovbestemte unntagelser. Du har videre rett til å komme med innsigelser mot innsamlingen og behandlingen av personopplysningene dine.

Du har mulighet for å klage over behandlingen av personopplysningene dine til Datatilsynet.

10. Rettigheter og straffeansvar

Du er forpliktet til å påse at innholdet av de overførte digitale bildefilene og den etterfølgende bruken herav ikke krenker tredjemanns immaterielle rettigheter, herunder men ikke begrenset til tredjemanns opphavs- og varemerkerettigheter.

Alle følger av en eventuell krenkelse av disse tredjemanns rettigheter er alene ditt ansvar. Du er således forpliktet til å skadesløsholde Selger for ethvert krav som tredjemann måtte gjøre gjeldende som følge av krenkelse av tredjemanns rettigheter ved Selgers fremkalling, behandling, mangfoldiggjørelse og anvendelse av de overførte digitale bildefilene.

Du er herunder forpliktet til å skadesløsholde Selger for samtlige advokatkostnader og øvrige sakskostnader som Selger måtte bli forpliktet til å avholde som følge av tredjemanns henvendelse og/eller innledning av rettslige skritt mot Selger for en potensiell krenkelse av tredjemanns immaterielle rettigheter.

Du garanterer i øvrig at innholdet av de overførte bildefilene ikke er i strid med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, straffelovens bestemmelser om utbredelse av barneporno, dokumentforfalskning samt terrorlovgivningen. Såfremt Selger og dennes handelspartnere får kjennskap til at denne tilsikringen ikke overholdes, forbeholder Selger og dennes handelspartnere seg retten til straks å inndra de nødvendige og relevante myndighetene, herunder å foreta politianmeldelse.

11. Klager

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukerklageutvalget. Vedtak av Forbrukerklageutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukerklageutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Du kan finne Forbrukerrådet her:
https://www.forbrukerradet.no

og Forbrukerklageutvalget her:
http://www.forbrukerklageutvalget.no/

12. Andre bestemmelser

Såfremt enkelte bestemmelser i disse betingelser og vilkår er eller blir ugyldige, berøres gyldigheten av de øvrige bestemmelsene ikke herav. Disse forblir bindende for både selger og deg.

Minebilder.no/Repix AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i overstående brukervilkår. Hver gang du bruker denne tjenesten forplikter du deg til å følge gjeldene vilkår.

Salgs og leveringsbetingelsene er senest oppdateret 05.11.2019